Regulamin strony internetowej www.education-forum.com

§ 1. Definicje

 1. Formularze – formularze dostępne na Stronie https://www.education-forum.com umożliwiające Usługobiorcy rejestracje na Konferencje International Pedagogical Forum (dalej: Konferencja).
 1. Regulamin - niniejszy regulamin Strony.
 1. Usługodawca – Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315 ; REGON: 368548017;
 1. Usługobiorca – osoba korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 1. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315; REGON: 368548017.
 1. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3. Treść strony

 1. Niniejsza strona przeznaczona jest do użytku dla osób zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji International Pedagogical Forum, która odbędzie się w dniach od 2 do 6 listopada 2020 roku równocześnie w szóstej krajach: w Polsce (Warszawa), w Niemczech (Berlin), w Finlandii (Helsinki), w Singapurze (Singapur), oraz Stany Zjednoczone (Waszyngton).
 1. Zawarte na stronie formularze umożliwiają dokonania rejestracji na ww. Konferencję.
 1. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

§ 4. Ochrona danych

 1. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Usługodawcy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej.

§ 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eire.poland@gmail.com

3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne w każdym czasie przed ich realizacją.

§ 6. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.education-forum.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością https://www.education-forum.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.education-forum.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.education-forum.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 7. Kontakt

 1. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
 • Europejski Instytut Rozwoju Edukacji sp. z o.o.
 • ul. Żurawia nr 32/34, lok. 428, miejscowość Warszawa, kod 00-515, poczta Warszawa, kraj Polska
 • e-mail: eire.poland@gmail.com

§ 8. Pozostałe postanowienia

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Usługodawca poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.