Regulamin uczestnictwa w International Pedagogical Forum

2-6 NOVEMBER 2020

§1. Zasady Ogólne

1. Definicje.

 1. Konferencja – Konferencja International Pedagogical Forum, która odbędzie się w dniach od 2 do 6 listopada 2020 roku równocześnie w szóstej krajach: w Polsce (Warszawa), w Niemczech (Berlin), w Finlandii (Helsinki), w Singapurze (Singapur), oraz Stany Zjednoczone (Waszyngton).
 2. Organizator – Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315 ; REGON: 368548017;
 3. Sprzedawca – Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315 ; REGON: 368548017;
 4. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością Europejskiego Instytutu Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315 ; REGON: 368548017;
 5. Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
 6. Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 15 października 2020 roku oraz opłaciły uczestnictwo o którym mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
 7. Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą VAT.
 8. Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką Uczestnik zobligował się uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
 9. Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.

 

2. Informacje dodatkowe.

 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem https://www.education-forum.com/en
 2. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.
 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji

1. Sprzedaż uczestnictwa trwa do wyczerpania puli.

2. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie https://www.education-forum.com/en

3. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).

4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, Uczestnik wraz z wiadomością e-mail - stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma fakturę pro forma.

§4. Rozliczenia

1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w konferencji zgodnie z cennikiem na stronie internetowej konferencji oraz w określonych tamże terminach wpłat.

2. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:

 1. Wpłatę na Konto bankowe sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;
 2. Za pomocą karty kredytowej lub „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU.

3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi załącznik nr 1 zawierający ,,Regulamin płatności kartą przy wykorzystaniu systemu PayU’’.

4. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym.

5. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi 3 dni.

6. Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 7 dni po jej wystawieniu. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy: eire.poland@gmail.com

7. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres: eire.poland@gmail.com

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia konferencji pozostało mniej niż 30 dni kalendarzowych.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 14 dni od dnia przesłania wniosku do Sprzedawcy.

11. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 14 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.

2. Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Płatników Sprzedawcy, w celu ich przetwarzania na potrzeby dokonania rozliczeń udziału w Konferencji.

3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.

7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

8. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

10. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: eire.poland@gmail.com. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

12. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: ul. Żurawia nr 32/34, lok. 428, miejscowość Warszawa, kod 00-515, poczta Warszawa, kraj Polska oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: eire.poland@gmail.com.

13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

16. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315 ; REGON: 368548017, reprezentowany przez Prezesa Zarządu z siedzibą przy ul. Żurawia nr 32/34, lok. 428, miejscowość Warszawa, kod 00-515, poczta Warszawa, kraj Polska.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: eire.poland@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji International Pedagogical Forum 2-6 NOVEMBER 2020;
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty);
 7. Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do zrealizowania celów konferencji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 


 

Załącznik nr 1

 

Regulamin płatności kartą przy wykorzystaniu systemu PayU

w związku z udziałem w konferencji organizowanej przez Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

 

§ 1 Postanowienia

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do Uczestników konferencji, których organizatorem jest Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Dokonanie rejestracji w związku z uczestnictwem w konferencji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez rejestrującego.

 

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w konferencji zgodnie z cennikiem na stronie internetowej konferencji oraz w określonych tamże terminach wpłat.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

 

 1. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bezpośrednio na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online systemu PayU. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym przez Organizatora konferencji. Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną w momencie zaksięgowania wpływu na odpowiedni rachunek bankowy Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

 1. W przypadku gdy opłata za udział w konferencji jest w PLN, przeliczanie innych walut na PLN dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez bank, w którym znajduje się rachunek bankowy organizatora z dnia poprzedzającego zarejestrowanie płatności przez bank.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest m.in. terminowe dokonanie płatności w wymaganej wysokości oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia konferencji pozostało mniej niż 30 dni kalendarzowych.

 

 1. Wysokość zwracanej kwoty jest równa wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU określoną w umowie między Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie a PayU. Warunkiem rezygnacji z udziału w konferencji jest powiadomienie o tym fakcie organizatora konferencji w formie mailowej na adres kontaktowy eire.poland@gmail.com. Zwrot kwoty wpisowego na rzecz Uczestnika następuje w terminie 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia Organizatora o rezygnacji.

 

 1. W przypadku odwołania konferencji przez Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonuje on zwrotu pobranych wpłat w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Organizatora stosownej informacji.

 

 1. Reklamacje związane z wnoszonymi opłatami konferencyjnymi winny być zgłaszane do Organizatora konferencji w formie mailowej na adres kontaktowy eire.poland@gmail.com. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie i zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione usługi.

 

 1. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej konferencji.

 

 1. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Uczestnika.