POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej również: „Polityka Prywatności”)

I. Preambuła

Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315 ; REGON: 368548017 (dalej również: „Spółka” lub „Administrator”), w niniejszej Polityce Prywatności określiła zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Witryny. Użytkownicy mogą poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem Witryny, wziąć udział w Konferencji International Pedagogical Forum (zwanej dalej: „Konferencja”). Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, którzy przystąpili do Konferencji poprzez przesłanie Zgłoszenia, określa Regulamin Konferencji dostępny na podstronie Witryny: www.education-forum.com. Informacje zawarte na Stronie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Spółka nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracuje z organami powołanymi do ścigania naruszeń. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez Spółkę zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych Spółce za pomocą Witryny, stworzona została niniejsza Polityka Prywatności.

II. Dane osobowe w związku z udziałem w Konferencji

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Spółkę w ramach usługi oferowanej przez Witrynę, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. (Dz.U. 2018, poz. 1000, dalej również: „UODO”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych podawanych zgłaszających się na Konferencje w formularzach, przewidzianych Regulaminem jest Europejski Instytut Rozwoju Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699832; NIP: 5272824315; REGON: 368548017 (dalej jako: „Administrator”).
 3. Spółka stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym.
 4. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w Witrynie, Użytkownik przekazuje Spółce wskazane w formularzu rejestracji konta dane osobowe.
 5. Spółka wykorzystuje dane osobowe Użytkownika uzyskane przy dokonaniu zgłoszenia w Witrynie w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji  organizowanej przez Spółkę na podstawie zgody uczestnika konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a udzielona przez Użytkownika zgoda jest podstawą przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konferencji. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu rozpatrzenia wniesionych przez niego reklamacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO i RODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia tych danych. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu ma zgodność z prawem, przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem, że prawo do cofnięcia zgody przysługuje w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia te mogą być realizowane w szczególności poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w punkcie VI. Polityki Prywatności.
 8. Spółka zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konferencji innym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Do danych osobowych Użytkowników mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, podmioty księgowe lub informatyczne. Spółka powierza dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi hostingowe, na potrzeby prowadzenia korespondencji e-mailowej.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do skutecznego przeprowadzenia Konferencji. 

III. Dane osobowe w związku z użytkowaniem witryny

 1. Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny, przez Administratora tychże danych jakim jest Spółka. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Stronę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, operacyjności Witryny, zgłoszeniem udziału w Konferencji, w tym wypełnianiem formularza zgłoszeniowego w Witrynie. W dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu dostępnym na podstronie Witryny.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.
 3. Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z listą stosowania plików cookies, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta. Dane osobowe zbierane w ramach skrzynki kontaktowej przetwarzane są przez okres konieczny do zachowania ciągłości korespondencji.
 4. Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Witryny są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Stronę (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających ze skrzynki kontaktowej jest uzasadniony interes Administratora polegający na niepozostawianiu złożonego z własnej inicjatywy Użytkownika zapytania bez odpowiedzi.
 6. Dane osobowe Użytkowników Witryny i osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa. Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych/analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Stronę, zostaną powierzone spółkom z grupy Google, na potrzeby stosowania na Stronie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny.
 8. Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia Administratorowi adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią. Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Stronę – Strona gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, używając narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej witryny.
 9. Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych zostały dostosowane do wymagań RODO.

IV. Reklamacje, pytania i wsparcie techniczne 

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi, zajmującej się wsparciem technicznym, poprzez dane podane w zakładce „Kontakt”. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez podmiot bezpośrednio świadczący usługę. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, z którego Użytkownik wysłał wiadomość (reklamację).

V. Pliki cookies

 1. Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Strona stosuje cookies sesyjne i stałe.
 2. Strona korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie

Używany

Termin wygaśnięcia

Opis i zastosowanie

Pliki cookies techniczne

SESSION_WWW_ABC5CCBD

Koniec sesji

Przechowuje informację o identyfikatorze sesji przypisanym do danego użytkownika.

ACCEPT_COOKIES_REDIRECT

Koniec sesji

Pozwala na przekierowanie użytkownika na właściwą podstronę, gdy ten zaakceptuje komunikat o ciasteczkach.

ACCEPT_COOKIES_POLICY

1 rok

Przechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek przed 25.05.2018.

ACCEPT_NEW_COOKIES_POLICY

1 rok

Przechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek po 25.05.2018.

REMEMBER_IS_18

1 rok

Przechowuje informacje o zapamiętaniu faktu ukończenia 18 lat przez użytkownika.

CONFIRM_TECHNICAL_COOKIES

1 rok

Przechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek, które są konieczne do utrzymania elementów technicznych strony związanych z interakcją pomiędzy użytkownikiem, a stroną internetową. Nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, a jedynie elementów realizujących zachowanie odpowiednich warunków technicznych.

CONFIRM_ANALYTICS_COOKIES

1 rok

Przechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych do analizy ilościowej i jakościowej ruchu internetowego na stronie internetowej (np. Google Analytics).

CONFIRM_SOCIAL_MEDIA_COOKIES

1 rok

Przechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywany h przez serwisy społecznościowe.

CONFIRM_MONITORING_COOKIES

1 rok

Przechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych w celu zapisania, na przykład, historii interakcji osoby, której dane dotyczą z reklamami, danych demograficznych zebranych odnośnie do danej osoby, której dane dotyczą, lokalizacji osoby, której dane dotyczą itp.

Pliki cookies analityczne

_ga

2 lata

Gromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny w celach analitycznych nie zbiera danych osobowych.

_gat

1 minuta

Ogranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane nie zbiera danych osobowych.

_gid

24 godziny

Gromadzi informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronie nie zbiera danych osobowych.

Pliki cookies profilujące

 

 1. W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Witryny. Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, czy też stosowania społecznościowych plików cookies nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania ze Witryny.

  Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

 1. Internet Explorer:
 • Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 • Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe,
 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

 

 1. Chrome:
 • Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki,
 • Wybierz Ustawienia,
 • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane,
 • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści,
 • W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.
   
 1. Firefox:
 • Na górze okna Firefoksa naci śnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje,
 • Wybierz panel Prywatność,
 • Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika,
 • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

 

 1. Opera:
 • Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje,
 • w okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

VI. Kontakt użytkownika z administratorem

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez niego informacji. Jeśli Użytkownik zechce skontaktować się ze Spółką w sprawie dotyczącej danych osobowych, może to zrobić wysyłając e-mail, na adres: eire.poland@gmail.com. Spółka, na życzenie Użytkownika poinformuje go szczegółowo o celu, sposobie i zakresie przetwarzania jego danych osobowych, a także udzieli innych wymaganych przez prawo informacji.

VII. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez UODO oraz RODO.